Facebook Office: Ask Ivanka Trump about how to negotiate!


Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube (http://www.youtube.com/editor)

Video “Facebook Office: Ask Ivanka Trump about how to negotiate!” Author: Kellyanne Conway